BOOKS IN TELUGU

Code No. Title Author Price in India Image
4001 Jnanavatara Shriyukteshwara Paramahamsa Prajnanananda Rs. 40
4002 Shri Lahiri Mahasaya Paramahamsa Prajnanananda Rs. 40
4003 Karuna Ganga (River of Compassion) Paramahamsa Prajnanananda Rs. 100
4004 Ten Chilukulu Paramahamsa Prajnanananda Rs. 40
4005 Viswa Kanti Shri Babaji Maharaj Paramahamsa Prajnanananda Rs. 50  
4006 Anthara Vishwam Paramahamsa Prajnanananda Rs. 50
4007 Atma Darshana Divya Padma (Kriya Yoga - Path Way to Soul Culture) Paramahamsa Prajnanananda Rs. 10
4008 Nava Durga Paramahamsa Prajnanananda Rs. 40  
4009 Viveka Vachanalu Paramahamsa Prajnanananda Rs. 40  
4010 Akasara Tattva Paramahamsa Prajnanananda Rs. 50
4011 Kriya Yoga Paramahamsa Hariharananda Rs. 200
4012 Krishna Katha Paramahamsa Prajnanananda Rs. 50
4013 Body Dance Soul's Play Telugu Paramahamsa Prajnanananda Rs. 20
4014 Jnana Sankalani Tantra Paramahamsa Prajnanananda Rs. 100
4015 Sri Guru Gita Paramahamsa Prajnanananda Rs. 100
4016 Kriya Yoga Sadhugunmurthala Bodamrutham(Sacred Teachings of the Kriya Yoga Masters) Paramahamsa Prajnanananda Rs. 20
4017 Vyavaharika Marga Darshakathvam Paramahamsa Prajnanananda Rs. 150
4018 Ninnu Marchina Nannu Mannichavaya (Forgive my Forgetfullness) Paramahamsa Prajnanananda Rs. 150
4019 Viswa Guru Paramahamsa Hariharananda Jeevani O Vani Paramahamsa Prajnanananda Rs. 5
4020 Nitya Prarthna Paramahamsa Prajnanananda Rs. 20
4021 Sri Gurucharan Sannidhiloo Paramahamsa Prajnanananda Rs. 150