SADHANA SHIVIR

Date Event Type Place Teacher
08-02-2015 Sadhana Shivir Jagatpur Swami Nityapremananda Giri
08-02-2015 Sadhana Shivir Bhisindipur Swami Kamalananda Giri
15-02-2015 Sadhana Shivir Sambalpur Swami Nityapremananda Giri
15-02-2015 Sadhana Shivir Bhubaneswar Swami Vairagyananda Giri
15-02-2015 Sadhana Shivir Anugul Swami Shrikrishnananda Giri
22-02-2015 Sadhana Shivir Naugaon Swami Nityapremananda Giri
22-02-2015 Sadhana Shivir Narsinghpur Swami Vairagyananda Giri
22-02-2015 Sadhana Shivir Rourkela Swami Arupananda Giri
22-02-2015 Sadhana Shivir Kendrapara Swami Sarvatmananda Giri
01-03-2015 Sadhana Shivir Athagarh Swami Devapriyananda Giri
01-03-2015 Sadhana Shivir Puri Swami Kamalananda Giri
01-03-2015 Sadhana Shivir Pattamundai Swami Nityapremananda Giri
08-03-2015 Sadhana Shivir Jagatpur Swami Shrikrishnananda Giri
08-03-2015 Sadhana Shivir Bhisindipur Swami Paramananda Giri
15-03-2015 Sadhana Shivir Sambalpur Swami Arupananda Giri
15-03-2015 Sadhana Shivir Bhubaneswar Swami Nityapremananda Giri
15-03-2015 Sadhana Shivir Anugul Swami Vairagyananda Giri
22-03-2015 Sadhana Shivir Naugaon Swami Arupananda Giri
22-03-2015 Sadhana Shivir Narsinghpur Swami Devapriyananda Giri
22-03-2015 Sadhana Shivir Rourkela Swami Nityapremananda Giri
22-03-2015 Sadhana Shivir Kendrapara Swami Muktipriyananda Giri
05-04-2015 Sadhana Shivir Athagarh Swami Devapriyananda Giri
05-04-2015 Sadhana Shivir Puri Swami Kamalananda Giri
05-04-2015 Sadhana Shivir Pattamundai Swami Nityapremananda Giri
12-04-2015 Sadhana Shivir Jagatpur Swami Shrikrishnananda Giri
12-04-2015 Sadhana Shivir Bhisindipur Swami Paramananda Giri
19-04-2015 Sadhana Shivir Sambalpur Swami Paramananda Giri
19-04-2015 Sadhana Shivir Bhubaneswar Swami Nityapremananda Giri
19-04-2015 Sadhana Shivir Anugul Swami Arupananda Giri
26-04-2015 Sadhana Shivir Naugaon Swami Nityapremananda Giri
26-04-2015 Sadhana Shivir Narsinghpur Swami Vijnanananda Giri
26-04-2015 Sadhana Shivir Rourkela Swami Devapriyananda Giri
26-04-2015 Sadhana Shivir Kendrapara Swami Shrikrishnananda Giri
03-05-2015 Sadhana Shivir Athagarh Swami Vijnanananda Giri
03-05-2015 Sadhana Shivir Puri Swami Arupananda Giri
03-05-2015 Sadhana Shivir Pattamundai Swami Sarvatmananda Giri
10-05-2015 Sadhana Shivir Jagatpur Swami Arupananda Giri
10-05-2015 Sadhana Shivir Bhisindipur Swami Gurukrupananda Giri
24-05-2015 Sadhana Shivir Naugaon Swami Shrikrishnananda Giri
24-05-2015 Sadhana Shivir Narsinghpur Swami Vijnanananda Giri
24-05-2015 Sadhana Shivir Rourkela Swami Nityapremananda Giri
24-05-2015 Sadhana Shivir Kendrapara Swami Sarvatmananda Giri
07-06-2015 Sadhana Shivir Athagarh Swami Arupananda Giri
07-06-2015 Sadhana Shivir Puri Swami Vijnanananda Giri
07-06-2015 Sadhana Shivir Pattamundai Swami Muktipriyananda Giri
14-06-2015 Sadhana Shivir Jagatpur Swami Shrikrishnananda Giri
14-06-2015 Sadhana Shivir Bhisindipur Swami Muktipriyananda Giri
21-06-2015 Sadhana Shivir Sambalpur Swami Shrikrishnananda Giri
21-06-2015 Sadhana Shivir Bhubaneswar Swami Muktipriyananda Giri
21-06-2015 Sadhana Shivir Anugul Swami Vijnanananda Giri
28-06-2015 Sadhana Shivir Naugaon Swami Vijnanananda Giri
28-06-2015 Sadhana Shivir Narsinghpur Swami Arupananda Giri
28-06-2015 Sadhana Shivir Rourkela Swami Muktipriyananda Giri
28-06-2015 Sadhana Shivir Kendrapara Swami Nityapremananda Giri
05-07-2015 Sadhana Shivir Athagarh Swami Muktipriyananda Giri
05-07-2015 Sadhana Shivir Puri Swami Nityapremananda Giri
05-07-2015 Sadhana Shivir Pattamundai Swami Shrikrishnananda Giri
12-07-2015 Sadhana Shivir Jagatpur Swami Muktipriyananda Giri
12-07-2015 Sadhana Shivir Bhisindipur Swami Shrikrishnananda Giri
02-08-2015 Sadhana Shivir Athagarh Swami Nityapremananda Giri
02-08-2015 Sadhana Shivir Puri Swami Kamalananda Giri
02-08-2015 Sadhana Shivir Pattamundai Swami Vijnanananda Giri
09-08-2015 Sadhana Shivir Jagatpur Swami Vijnanananda Giri
09-08-2015 Sadhana Shivir Bhisindipur Swami Paramananda Giri
16-08-2015 Sadhana Shivir Sambalpur Swami Vijnanananda Giri
16-08-2015 Sadhana Shivir Bhubaneswar Swami Nityapremananda Giri
16-08-2015 Sadhana Shivir Anugul Swami Muktipriyananda Giri
23-08-2015 Sadhana Shivir Naugaon Swami Muktipriyananda Giri
23-08-2015 Sadhana Shivir Narsinghpur Swami Dhyananishtananda Giri
23-08-2015 Sadhana Shivir Rourkela Swami Vijnanananda Giri
23-08-2015 Sadhana Shivir Kendrapara Swami Arupananda Giri
06-09-2015 Sadhana Shivir Athagarh Swami Shrikrishnananda Giri
06-09-2015 Sadhana Shivir Puri Swami Nityapremananda Giri
06-09-2015 Sadhana Shivir Pattamundai Swami Sarvatmananda Giri
13-09-2015 Sadhana Shivir Jagatpur Swami Vijnanananda Giri
13-09-2015 Sadhana Shivir Bhisindipur Swami Shrikrishnananda Giri
20-09-2015 Sadhana Shivir Sambalpur Swami Muktipriyananda Giri
20-09-2015 Sadhana Shivir Bhubaneswar Swami Vijnanananda Giri
20-09-2015 Sadhana Shivir Anugul Swami Nityapremananda Giri
27-09-2015 Sadhana Shivir Naugaon Swami Nityapremananda Giri
27-09-2015 Sadhana Shivir Narsinghpur Swami Muktipriyananda Giri
27-09-2015 Sadhana Shivir Rourkela Swami Shrikrishnananda Giri
27-09-2015 Sadhana Shivir Kendrapara Swami Sarvatmananda Giri
04-10-2015 Sadhana Shivir Athagarh Swami Shrikrishnananda Giri
04-10-2015 Sadhana Shivir Puri Swami Kamalananda Giri
04-10-2015 Sadhana Shivir Pattamundai Swami Devapriyananda Giri
11-10-2015 Sadhana Shivir Jagatpur Swami Nityapremananda Giri
11-10-2015 Sadhana Shivir Bhisindipur Swami Shrikrishnananda Giri
18-10-2015 Sadhana Shivir Sambalpur Swami Dhyananishtananda Giri
18-10-2015 Sadhana Shivir Bhubaneswar Swami Shrikrishnananda Giri
18-10-2015 Sadhana Shivir Anugul Swami Nityapremananda Giri
25-10-2015 Sadhana Shivir Naugaon Swami Devapriyananda Giri
25-10-2015 Sadhana Shivir Narsinghpur Swami Shrikrishnananda Giri
25-10-2015 Sadhana Shivir Rourkela Swami Dhyananishtananda Giri
25-10-2015 Sadhana Shivir Kendrapara Swami Sarvatmananda Giri
01-11-2015 Sadhana Shivir Athagarh Swami Nityapremananda Giri
01-11-2015 Sadhana Shivir Puri Swami Devapriyananda Giri
01-11-2015 Sadhana Shivir Pattamundai Swami Shrikrishnananda Giri
08-11-2015 Sadhana Shivir Jagatpur Swami Shrikrishnananda Giri
08-11-2015 Sadhana Shivir Bhisindipur Swami Arupananda Giri
15-11-2015 Sadhana Shivir Sambalpur Swami Paramananda Giri
15-11-2015 Sadhana Shivir Bhubaneswar Swami Shrikrishnananda Giri
15-11-2015 Sadhana Shivir Anugul Swami Nityapremananda Giri
22-11-2015 Sadhana Shivir Naugaon Swami Nityapremananda Giri
22-11-2015 Sadhana Shivir Narsinghpur Swami Shrikrishnananda Giri
22-11-2015 Sadhana Shivir Rourkela Swami Paramananda Giri
22-11-2015 Sadhana Shivir Kendrapara Swami Sarvatmananda Giri
06-12-2015 Sadhana Shivir Athagarh Swami Nityapremananda Giri
06-12-2015 Sadhana Shivir Puri Swami Kamalananda Giri
06-12-2015 Sadhana Shivir Pattamundai Swami Sarvatmananda Giri
13-12-2015 Sadhana Shivir Jagatpur Swami Nityapremananda Giri
13-12-2015 Sadhana Shivir Bhisindipur Swami Kamalananda Giri
20-12-2015 Sadhana Shivir Bhubaneswar Swami Nityapremananda Giri
20-12-2015 Sadhana Shivir Anugul Swami Shrikrishnananda Giri
27-12-2015 Sadhana Shivir Naugaon Swami Nityapremananda Giri
27-12-2015 Sadhana Shivir Narsinghpur Swami Shrikrishnananda Giri
27-12-2015 Sadhana Shivir Rourkela Swami Paramananda Giri
27-12-2015 Sadhana Shivir Kendrapara Swami Sarvatmananda Giri